Seneste forumindlæg
Køb / Salg
 * Uofficiel Black/White liste V3
Login / opret bruger

Forum \ Software \ Sikkerhed
Denne tråd er over 6 måneder gammel

Er du sikker på, at du har noget relevant at tilføje?

Sende krypterede emails, hvordan?

Af Megabruger Tomruk | 30-01-2019 03:30 | 3569 visninger | 22 svar, hop til seneste
Nu har jeg flere gange fået at vide over telefonen at jeg blot skal sende en email med personfølsomme dokumenter til virksomhedens sikkerpost email adresse og jeg har flere gange forklaret at emails altså nu engang ikke på magisk vis bliver krypterede af at man sender dem til en [email protected] adresse. Herefter fik jeg at vide at jeg kunne sende det via eBoks men i eBoks kan man kun vælge at modtage post fra virksomheden men de fremgår ikke på listen af mulige modtagere (har brugt søgefunktionen) og vis jeg sender til [email protected] adressen, fra eBoks bliver jeg advaret om at emailen ikke bliver krypteret. Så nu har jeg bidt i det sure æble og har downloadet deres certifikat og prøver at kryptere en email til dem i outlook 2016 men så får jeg en IRM fejl Hvordan i hele hule helvede sender man en enkelt krypteret email til en modtager når man har deres certifikat og email adresse, uden at sætte det helt store maskineri igang???
--
Sidst redigeret 30-01-2019 03:33
#1
Sven Bent
Semi Nørd
30-01-2019 04:55

Rapporter til Admin
Brug protonmail og send som krypteret med engangs noegle. giv dem koden over telefonen
--
Sven Bent - Dr. Diagnostic www.TechCenter.[...] - Home of Project Mercury
#2
|Smash|
Forumansvarlig
30-01-2019 08:01

Rapporter til Admin
NemID har en vejledning https://www.nemid.nu[...]
--
Bazinga! Problemer med en Admin/Moderator? Spørgsmål vedr. en tråd/et indlæg? - Send en mail til undertegnede. FFHAU!
#3
inckie
Elite Nørd
30-01-2019 09:07

Rapporter til Admin
#2 Var det ikke total broken eller sådan noget ?
--
https://twitter.com[...] - Ned med #lurerSørenPape https://linuxmint.com[...] - Få dit privatliv tilbage.
#4
Emil_Olesen
Giga Supporter
30-01-2019 09:28

Rapporter til Admin
De gange jeg har sendt krypterede mails, har det været med PGP, men det kræver selvfølgelig at modtageren har din public key.
--
Dette indlæg bliver overvåget af NSA.
#5
|Smash|
Forumansvarlig
30-01-2019 09:32

Rapporter til Admin
#3 - Total broken er vidst lige i overkanten, men der er (har været?) nogle problemer. https://www.version2.dk[...]
--
Bazinga! Problemer med en Admin/Moderator? Spørgsmål vedr. en tråd/et indlæg? - Send en mail til undertegnede. FFHAU!
#6
inckie
Elite Nørd
30-01-2019 10:42

Rapporter til Admin
#3 Oh okay, jeg huskede det som om, at det var holdt helt op med at virke med alle Outlook versioner, men tak for korrektionen.
--
https://twitter.com[...] - Ned med #lurerSørenPape https://linuxmint.com[...] - Få dit privatliv tilbage.
#7
DJ.Storm
Semi Supporter
30-01-2019 11:59

Rapporter til Admin
#0 Kan fortælle dig at Nemid Sikkermail fungere 0% til Outlook 2019. Har prøvet alt. Synes virkelig at Sikker mail er bøvlet. Man skal sende certifikater til hinanden. Træls at man ikke "bare" kan trykke på en knap i outlook og så er mailen sikker. LOL Er der nogen der har en nem løsning, hvor modtaget ikke skal have en kode? Evt. et mail program, der er gratis.
--
http://www.fitnessfys.dk[...]
--
Sidst redigeret 30-01-2019 12:00
#8
Tomruk
Megabruger
30-01-2019 11:59

Rapporter til Admin
#2 Jeg kan ikke få det til at virke og NemID nævner ikke i deres vejledninger, nogen af fejlmeddelelserne jeg får undervejs.
--
#9
SShadowS
Guru
30-01-2019 12:00

Rapporter til Admin
#7 Jeg bruger Outlook 2019 til det her. Bare med et alm personligt certifikat.
--
6700K|Maximus VIII Extreme|32GB RAM Gainward1080-GS|XL2410T|U28D590D Samsung960 PRO 512GB|Samsung 850 PRO 512GB Samsung850 EVO 250GB|Corsair AX860i
#10
DJ.Storm
Semi Supporter
30-01-2019 12:01

Rapporter til Admin
#9 Er du ikke flink at skrive en lille guide til hvad jeg skal gøre? Kunne være mega fedt :)
--
http://www.fitnessfys.dk[...]
--
Sidst redigeret 30-01-2019 12:02
#11
SShadowS
Guru
30-01-2019 12:18

Rapporter til Admin
#10 Bare Google "Free Email Certificate". Så finder du en stor stak guider. Mit er fra Comodo, men kan fåes mange steder.
--
6700K|Maximus VIII Extreme|32GB RAM Gainward1080-GS|XL2410T|U28D590D Samsung960 PRO 512GB|Samsung 850 PRO 512GB Samsung850 EVO 250GB|Corsair AX860i
#12
Kristina
Korrekturlæser
30-01-2019 12:19

Rapporter til Admin
Anbefaler det, som #1 nævner.
--
Nuff' said: http://xkcd.com[...]
#13
SShadowS
Guru
30-01-2019 12:32

Rapporter til Admin
Tilføjelse til #11: Kan se du kan få dem her: https://secure.instantssl.com[...] Virker meget simpelt, så er det bare at trykke krypter i Outlook.
--
6700K|Maximus VIII Extreme|32GB RAM Gainward1080-GS|XL2410T|U28D590D Samsung960 PRO 512GB|Samsung 850 PRO 512GB Samsung850 EVO 250GB|Corsair AX860i
#14
Tomruk
Megabruger
30-01-2019 12:38

Rapporter til Admin
#11 Det jeg spørger om er hvordan jeg encrypter og sender en email, når jeg har deres certifikat. Jeg skal ikke signe noget. De skal bare have et dokument med personfølsomme oplysninger fra mig. Når jeg åbner certifikatet i notepad, står der, hvad jeg antager er deres public key (se nedenfor). Når jeg prøver at sende encrypted fra Outlook 2016 til denne modtager, som jeg har oprettet som kontaktperson inklusiv certifikatet, får jeg denne fejlmeddelelse: https://i.imgur.com[...] Jeg har punkt ikke noget IRM protected message jeg kan åbne og når jeg signer ind i office.com kan jeg se at det er Office 365 men jeg bruger Office 2016 (dvs standalone og ikke abonnement og ikke Office 365 [-----BEGIN CERTIFICATE----- MIIGGzCCBQOgAwIBAgIEVy43WzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJE SzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBD QSBJSTAeFw0xNzAxMDQxMDExMDJaFw0yMDAxMDQxMDEwMzFaMG8xCzAJBgNVBAYT AkRLMSIwIAYDVQQKDBlTQUhWQSBBL1MgLy8gQ1ZSOjE1MTExMjgzMTwwGAYDVQQD DBFTQUhWQSBBL1MgLSBTYWh2YTAgBgNVBAUTGUNWUjoxNTExMTI4My1VSUQ6OTA5 NjAyNjUwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCXJVFHGxUvHpGB 0rBCpLfNHU43lz4BJCnuql/V6DhUWEh1ehuA0N2Ic4idkAfBO2V5HvM6vYn90ffS e7J+Rd84QQmg1jaZG2DY6D2CILXhbbVkwWpn5oDCax31SZMrxFMFX2qGwXVnhk/1 CB1f+mvVrFjR7n4OIn/0oDJOYT6LuqeDlkcRrIePHR/Zzyi8GiwwJxWqma0lR8lr 1wMp488QoWwVGV2rNrdHOTjjvT4vc1C7Je4OT2x4K2TfJqUGCVWLaictQZztcsW0 Ah9mLO6wXC7FFqryS0bQ7JsAJGvVeLhz45+qFulsWjXhYZDa0dfvgzUwsY6jWgrB vAgVv4nvAgMBAAGjggLsMIIC6DAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA7gwgYkGCCsGAQUFBwEB BH0wezA1BggrBgEFBQcwAYYpaHR0cDovL29jc3AuaWNhMDIudHJ1c3QyNDA4LmNv bS9yZXNwb25kZXIwQgYIKwYBBQUHMAKGNmh0dHA6Ly92LmFpYS5pY2EwMi50cnVz dDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAyLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2 MIIBMgYKKoFQgSkBAQEDBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1 c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0 MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIg T0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEg d3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVTVDI0 MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4g cHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjAeBgNVHREEFzAVgRNzaWtrZXJwb3N0QHNh aHZhLmRrMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDIudHJ1 c3QyNDA4LmNvbS9pY2EwMi5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAG A1UECgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSTEQ MA4GA1UEAwwHQ1JMNzQ2MTAfBgNVHSMEGDAWgBSZj7oNia4hGkJ6Cq4aTE4i/xDr jDAdBgNVHQ4EFgQUhikKLaimle4/53V3mQdceHB2iDYwCQYDVR0TBAIwADANBgkq hkiG9w0BAQsFAAOCAQEADdojvQxRt8e2I5P3JB1dPhd0swXG3L5CiIaHdH5N8x9X sm6uHaRpWURUgPs9mZZqPnXWYuQCdQ3zEfVyyi6Z2c0R5WIChr149LUkBlYikS1Q aI5clk0Ci+nmvlatw+pGWdPA7bSks9NL6hwAfJXC+abrmUGVAhq+ISx/wZWrY6g1 b+IokoY9xvufcxT4zbQK9WihdI4SDcdXvZlAQ/iP0TkHDU8xteKL1IT8O009W77j zSBuzgJBUHydtdgu8ClrWaMTAB/qVVQZBNLFCT4NsKukOJ6qPtlBLMK5RBLF7eHu eFS0ETVqn6PNsQ5KzsFnYcuLOXBneJVejWZ4dxLg3Q== -----END CERTIFICATE-----]
--
#15
DJ.Storm
Semi Supporter
30-01-2019 12:41

Rapporter til Admin
#13 Dit link virker ikke :) "Bad RequestYour browser sent a request that this server could not understand." Prøver at hente her fra: https://secure.comodo.com[...]
--
http://www.fitnessfys.dk[...]
#16
|Smash|
Forumansvarlig
30-01-2019 12:43

Rapporter til Admin
#14 - Har du tilføjet dit eget certifikat til din email klient?
--
Bazinga! Problemer med en Admin/Moderator? Spørgsmål vedr. en tråd/et indlæg? - Send en mail til undertegnede. FFHAU!
#17
Tomruk
Megabruger
30-01-2019 13:05

Rapporter til Admin
#16 Nej og hvad skal jeg også det for? Jeg skal kryptere en email med modtagerens certifikat. Jeg skal ikke signere noget. Modtageren har ikke behov for at sikre sig at afsenderen faktisk er mig i dette tilfælde.
--
#18
Tomruk
Megabruger
30-01-2019 13:14

Rapporter til Admin
#1 og #12 Tak for tippet og anbefalingen. Det er selvfølgelig mere at alternativ end en løsning men jeg fik sendt dokumentet og det blev modtaget.
--
#19
Sven Bent
Semi Nørd
30-01-2019 15:09

Rapporter til Admin
#4 modtager har ikke brug for public key til at modtage kryptret emails Public keys bruges af afsender til at krypter med. privat key bruges til at afkrypters saa sender skal altsaa have modtagers public key
--
Sven Bent - Dr. Diagnostic www.TechCenter.[...] - Home of Project Mercury
#20
Emil_Olesen
Giga Supporter
01-02-2019 10:03

Rapporter til Admin
#19 Ahh ja selvfølgelig, min fejl :-)
--
Dette indlæg bliver overvåget af NSA.
#21
~DoN~
Maxi Supporter
01-02-2019 16:34

Rapporter til Admin
Hvis du er privatperson, så er der vel ingen krav om at bruge sikker mail? Det er da kun den anden vej der er problemer med at sende personfølsomme oplysninger.
--
#22
Tomruk
Megabruger
01-02-2019 16:49

Rapporter til Admin
#21 Korrekt men det er vel i ens egens interesse ikke at have sine personfølsomme dokumenter ligge og flyde på internettet.
--

Opret svar til indlægget: Sende krypterede emails, hvordan?

Grundet øget spam aktivitet fra udlandet, er det desværre ikke muligt for dig, at oprette svar som gæst.

Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du oprette en brugerprofil.

Opret bruger | Login
NYHEDSBREV
Afstemning


ANNONCE